Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 § ja 24 § MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Tmi Tupalanmäki Y-tunnus: 1771323-4 Postiosoite: Huiluntie 112, 21430 Yliskulma Puhelin: 040 661 6615 Sähköposti: lieto@aitokauppa.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tiina Ojala

Tmi Tupalanmäki lieto@aitokauppa.fi 040 661 6615  

3. REKISTERIN NIMI

Tmi Tupalanmäen asiakas- ja markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään pääasiassa tilausten käsittelyyn, laskutustietoihin, ja asiakkuuksien hoitoon.

Muita toissijaisia henkilötietojen säilyttämissyitä ovat:

 • asiakastapahtumien varmentaminen,

 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,

 • markkinointi,

 • analysointi ja tilastointi,

 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä

 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet

 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus

 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli

 • asiakassuhdetta koskevat tiedot tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot

 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot

 • evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa

 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

 • tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen, oppaiden lataus

 • tieto uutiskirjeen latauksista ja  muista markkinointipreferensseistä

 • mahdolliset luvat ja suostumukset

 • mahdolliset tarjonnanestotiedot

 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään internetin kautta, kirjallisesti, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla tai evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Tmi Tupalanmäen omistaja ja työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

8. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Käytämme tarvittaessa profilointia asiakaspalvelun parantamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi asiakasryhmille.

9. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tmi Tupalanmäki voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena.  Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

 

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 11.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaalla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tmi Tupalanmäki vastaa yhden (1) kuukauden kuluessa.

11.2 Oikeus vaatia tiedon korjaamista  Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen postitse tai puhelimitse 040 661 6615 tai sähköpostitse osoitteeseen lieto@aitokauppa.fi tai kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tmi Tupalanmäki huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja eheydestä.

11.3 Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse 044 661 6615, sähköpostitse lieto@aitokauppa.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

11.4 Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Tmi Tupalanmäki on sitoutunut pitämän henkilötiedot asianmukaisesti ja turvassa. Tmi Tupalanmäki antaa tarvittaessa lisätietoja tietosuojaselosteestaan. Parannamme ja kehitämme palveluitamme, joten tietosuojaselosteeseen saattaa ajoittain tulla muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Tietojen poistamiseen liittyvissä asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse 040 661 6615, sähköpostitse lieto@aitokauppa.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.